Huncokárska škola na Piesku

V centrálnej časti rekreačnej oblasti Modra-Piesok, na pravej strane hlavnej cesty, ešte pred tým než nás cesta dovedie ku kaplnke Márie Magdalény, sa nachádza jednoposchodová budova spojená s históriou Huncokárov. Hneď od jej postavenia (začala sa stavať v r.1889, dokončená bola v r. 1890) v nej začala fungovať jednotriedna škola pre deti Huncokárov. Navštevovali ju deti nielen z Piesku, ale aj zo vzdialenejších drevorubačských lesných obydlí. Sprevádzkovaním školy sa Piesok stal akýmsi kultúrno-spoločenským centrom pre Huncokárov v Malých Karpatoch.

 

Z histórie budovy „Nemeckej Školy“

Pre túto budovu je zaužívaný názov „Nemecká škola“. Stavebný zámer bol postaviť Mestskú vilu pre ubytovanie letných hostí na poschodí a na prízemí nechať ubytovanie pre drevorubačov. Aby sme správne pochopili motív výstavby, posunieme sa v čase ešte o niekoľko rokov dozadu, do r.1881, keď 17 významných osobností prednieslo mestskému zastupiteľstvu návrh, ktorý mal neskôr pre rozvoj rekreačných oblastí mesta zásadný význam.

Tento návrh uvádzam v pôvodnej gramatike:

„Slavné Zastupitelstvo!
Tá skutočnost, že hospody v mestských horách z roka narok s zdejšími i cizími hosťmi obidlené bívajú, a poptávka o také už včul vatšia je, jak hospody k dostaniu sú, naklonilo níže podpísaných o tom rozmíšlať: čiby nebolo dobre s rozmnožením hospod všetkým poptávkám ku bívaniu cez leto v zdejších horách zadosti učinit a s tým snád  aj tej možnosti k povstániu klimatického léčebného ústavu príležitosť dať?
Po viac krát držanej porade a dukladnom rozmíšlaní o tejto veci veci sa niže podpísaný vtom zjednotéli, že: poneváč dovčulka skutočne jak každému známo všetký hospody v horách ač hostú zaujaté boly a mnohý pre nedostatok takových, leto kdeinde len nie u nás strávit moseli, potrebnó je v tejto záležitosti volačo robit a preto sa uzavrelo k Slavnému Zastupitelstvu nasledujúci návrh predostret:
Aby tým, ktorý v našej jedlovej hore zdravie hladajú aj príležitost ktomu krez vystavenia odpovedných hospod daná bola a preto aby této samo slavné mesto na útraty mestské stavalo, alebo jestli by mestská kasa v tom položeniu nebola nech by slavné Zastupitelstvo dovolilo a uzavrelo jednotlivim osobám alebo spoločnostiam príbitky v mestských horách stavat, pod nasleedujúcíma podmínkáma.
  1. Slobodné Královské mesto Modra dovoluje jednotlivým osobám aneb spoločnostiám v mestských horách a síce: na Písku aneb v Harmonii letné príbitky stavat.
  2. Toto dovolenie (Consepion) sa dává na 10 roku a síce od 1.  Januara 1882 do 31. Decembra  1891.
  3. Podujímatelia stavánia dostanu k tomuto cielu zo stránku mesta material za cenu dorábajúcú.
  4. Dovoluje mesto v tom páde, jestliby sa v horách hlína na tehlu súca našla, ku usporeniu vídavku dovoza, v horách tehlu pálit.
  5. Podujímatelia stavánia su od času úplného vystavenia príbitku počnúc cez 30 rokov sami používatelia tiechto príbitkov, po 30 rokov ale prevezme slavné mesto vystavené domi so všetkým náradím do svojho majetku.
  6. Novo vystavené domi budú všetkých mestských tiarch slobodné.
V nádeji že slavné Zastupitelstvo návrh tento prijať ráči, zostáváme s najhlbšou úctou
 
V Modre dna 28. Septembra 1881

August Emresz - mestský kapitán

a ponížení služobníci:

Ján Maier - mešťanosta, Anton Machovich - hlavný notár, Alexander Filípek - nadlesný, Daniel Pausz - mestský účtovník, Paul Dubovsky, August Baltzár, János Wagner, János Schwartz, Paul Dubovsky, Paul Rapoš, János Potucek, Andráš Štettka, Jaánoš Schwartz, Samuel Slaný, Kornel Taubinger, Pál Levius

Na základe tejto iniciatívy, ktorú si zastupiteľstvo osvojilo, sa neskôr v lesoch (v tom čase jedľových) rozvinula výstavba víl pre verejné využitie. Prvá bola postavená Vila Harmónia a druhou v poradí bola práve Mestská vila na Piesku. Ďalšie vily sa koncom 19. storočia už na Piesku nestavali, výstavba pokračovala v Harmónii. Mestské zastupiteľstvo si bolo veľmi dobre vedomé veľkého významu lesov pre Modru. Veď v druhej polovici 19. storočia tvorili príjmy mesta z lesov viac než polovicu celkového rozpočtu (napr. v r.1848 to bolo 51,2%). A tiež vedeli, že príjmy môžu byť nielen z ťažby dreva, ale aj z ubytovacej kapacity novostavaných víl.

Výstavbu Mestskej vily na Piesku financovalo mesto, celkový rozpočet bol 7.500 forintov a postavená bola na základe plánov miestneho stavebného majstra Jána Dorringera. Na Piesku sa v blízkom okolí kaplnky v tom čase nachádzalo 5 domov pre Huncokárske rodiny (Čermákovci, Steinerovci, Schwandtnerovci, Lindtnerovci a Grausovci). Vila bola postavená  na pozemku kde stál chátrajúci dom rodiny Čermákovcov. Mesto z prenájmu 4 letných bytov  v tejto vile predpokladalo ročný príjem spolu 600 forintov. Rodina Čermáková bola ubytovaná na prízemí budovy. To že sa v jednej z 12 izieb zriadila škola malo pravdepodobne súvis s tým, že v r. 1884 požiadal vrchný školský inšpektor Jozef Róth o povolenie prístavby svojho letného bývania (miestnosť 4,6m x 5,5m) k existujúcemu huncokárskemu domčeku Schwandtnerovcov (tí bývali hneď oproti Čermákovcom). Toto mu bolo povolené a následne pri svojich letných pobytoch videl život a potreby detí Huncokárov.


Trieda pre huncokárske deti

Vyučovanie v škole sa začalo 1. októbra 1890. Prvým učiteľom bol Július Sokal. Na jeho pracovnej zmluve sa uvádza plat 50 forintov od mesta za rok (v mesačných splátkach) a zadarmo k dispozícii ubytovanie v jednoizbovom byte tejto vily, kúrenie (drevo), osvetlenie (petrolej). Učiteľovi drevorubači platili 50 grajciarov za každé školopovinné dieťa mesačne. Oficiálnym vyučovacím jazykom v tom čase bola maďarčina, je však možné že tieto deti boli vyučované po slovensky. Až do zatvorenia školy (v roku 1945) sa tu vystriedalo veľa učiteľov, v roku 1893 nastúpil Ján Gere, toho však v r. 1895 pre neplnenie pracovných povinností požiadali drevorubači uvoľniť. Od r. 1898 tu pôsobil Ferdinand Dúbravský. Jeden rok tu tiež učil Fraňo Král (1930). V čase Slovenského štátu 1938 – 1945 sa vyučovalo po nemecky (odtiaľ pochádza názov Nemecká škola). V tom vojnovom období bol žiakom tejto školy aj môj otec Otto Graus, jeho otec Viliam Graus ešte ako dieťa tiež do tejto školy chodil. Po skončení vojny boli v roku 1945 na Slovensku všetky nemecké školy (teda aj tá na Piesku) zatvorené.

 

Návrhy ako naložiť s budovou

V budove istú dobu bola na prízemí aj horáreň (slúžil tu Aschenschwandtner).  Tiež tu ešte pred pár rokmi bola predajňa potravín. V súčasnosti je budova neobývaná a v zlom technickom stave, v jednej jej časti sa prepadla strecha. V predošlých volebných obdobiach sa do tejto budovy neinvestovalo. Je najvyšší čas aby sa budove vrátil jej pôvodny význam, t.j. aby mohla slúžiť na rekreačné účely širokej verejnosti za dostupné ceny. Je na vynikajúcom mieste a to treba využiť. Turistom, ktorých je tu veľa, chýba občerstvovacie a ubytovacie zariadenie na slušnej úrovni za dostupné ceny. Tiež sa ponúka možnosť zriadiť tu múzeum Huncokárov. Po zrekonštruovaní školskej triedy by sem mohli chodiť deti zo škôl v Malokarpatskom regióne na jednodňové školy v prírode. Je zrejmé že súčasné vedenie mesta si uvedomuje význam tejto budovy a jej osud mu nie je ľahostajný.

 

Niekde začať treba, začnime od seba

V novembri minulého roka za sumu 5 560€ (z toho sumou 4 000€ prispela Nadácia Slovenskej sporiteľne) dalo mesto 1 hektárový pozemok ktorý k budove patrí vyčistiť a zasadili tu ovocné stromčeky. V Modre tak vznikol prvý mestský sad. Vytvorilo sa veľmi pekné prostredie, ktoré môže byť vhodné aj na konanie kultúrnych podujatí. Na rekonštrukciu budovy Mestskej vily na Piesku (Nemeckej školy) bude však potrebná oveľa vyššia suma. Je ťažké odhadnúť výšku investície, no určite to bude 6-ciferná suma.

Takúto sumu z mestského rozpočtu je dosť ťažko vyčleniť. Niekde však treba začať. Už dosť veľa rokov sa len hovorí že s budovou treba niečo robiť, tá však naďalej chátra.

Naše občianske združenie začína tým, že organizuje verejnú zbierku na obnovu tejto budovy a dvaja jeho zakladajúci členovia darujeme sumu 2000€. Radi tak urobíme, lebo nám veľmi záleží na uchovávaní kultúrneho dedičstva po Huncokároch.

Ján Graus

Kontakt

Potomkovia Huncokárov

jan.graus@regulaterm.sk

Piesok 4208
Modra
90001

Vyhľadávanie

© 2016 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode